Terms and conditions

uk_ us
Ticket sale and refund

Movie tickets may be offered for pre-sale and accepted as admission tickets to the movie concerned.

Should the movie not be shown in a particular city for whatever reason, the purchaser will receive a DVD of the movie concerned in exchange for a ticket which has been paid for.

Purchased tickets will not be refunded.

 

nl
Ticketverkoop en refund

Tickets voor een film kunnen in de in de voorverkoop worden aangeboden en afgenomen en gelden als toegangsbewijs voor de desbetreffende film.

Mocht om welke reden dan ook de vertoning van de film op een bepaalde locatie geen doorgang vinden , dan ontvangt de wederpartij als compensatie voor een betaald ticket één DVD van de desbetreffende film.

Het bedrag van de aangekochte tickets wordt niet gerestitueerd.

 

de
Kartenverkauf und Rückerstattung

Karten werden im Vorverkauf angeboten und als Eintrittskarten für den entsprechenden Film akzeptiert.

Sollte der Film in einer bestimmten Stadt, aus welchem Grund auch immer, nicht gezeigt werden, so erhält der Käufer eine DVD des entsprechenden Films im Austausch für die bezahlte Eintrittskarte.

Gekaufte Eintrittskarten werden nicht erstattet.

 

es
Venta de entradas y reembolso

Pueden ofrecerse entradas de cine para la preventa y se aceptarán como tickets de entrada para dicha película.

En el caso de que la película no se proyecte en una ciudad en particular independientemente de la razón, el comprador recibirá un DVD de dicha película a cambio de la entrada por la que pagó.

Las entradas compradas no se reembolsarán.

 

pt-pt
Venda de bilhetes e reembolso

Os bilhetes podem ser oferecidos em pré-venda e aceites como bilhetes de entrada para o filme em questão.

Caso o filme não seja exibido numa cidade específica por algum motivo, o comprador irá receber um DVD do filme em questão em troca do bilhete pago.

Os bilhetes comprados não serão reembolsados.

 

dk
Billetsalg og tilbagebetaling

Billetter til filmen kan udbydes i forsalg og accepteres som adgangsbilletter til den film det drejer sig om.

Hvis det skulle vise sig, at filmen af en eller anden grund ikke vises i en bestemt by, vil køberen modtage en DVD med filmen til gengæld for en betalt billet.

Købte billetter refunderes ikke.

 

fi
Lippujen myynti ja hyvitys

Elokuvalippuja saatetaan tarjota ennakkomyyntiin ja hyväksytään pääsylipuiksi kyseessä olevaan elokuvaan.

Jos kyseistä elokuvaa ei näytetä tietyssä kaupungissa mistä syystä tahansa, ostaja saa kyseisestä elokuvasta DVD:n vaihdoksi lipusta, joka on maksettu.

Ostettuja lippuja ei hyvitetä.

 

fr
Vente et remboursement des billets

Les billets de cinéma peuvent être offerts à la prévente et acceptés comme billets d’admission pour le film en question.

Dans le cas où le film ne serait pas présenté dans une ville en particulier pour quelque raison que ce soit, l’acheteur recevra un DVD du film en question en échange du billet pour lequel il a payé.

Les billets achetés ne seront pas remboursés.

 

it
Vendita biglietto e rimborso

I biglietti per il cinema possono essere offerti per la pre-vendita e accettati come biglietti d’ingresso per il film in oggetto.

Nel caso in cui il film non venga proiettato in una città particolare per qualsiasi ragione, l’acquirente riceverà un DVD del film in oggetto in cambio del biglietto già pagato.

I biglietti acquistati non verranno rimborsati.

 

no
Billett salg og refusjon

Kinobilletter kan bli tilbudt for forhåndssalg og akseptert som inngangsbilletter til den aktuelle filmen.

Dersom ikke filmen vises i en bestemt by, uansett grunn, vil kjøperen få en DVD av den aktuelle filmen i bytte for en billett som det har blitt betalt for.

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

ru
Продажа и возврат денег за билеты

Билеты в кино могут быть предложены для предварительной продажи и приняты в качестве входных билетов в кино на указанный сеанс.

Если фильм не показали в конкретном городе по какой-либо причине, покупатель получит DVD-диск с указанным фильмом в обмен на билет, который был куплен.

Деньги за купленные билеты не возвращаются.

 

sv
Biljettförsäljning och återköp

Filmbiljetter kan erbjudas som förbeställning och accepteras som inträdesbiljetter till berörd film.

In filmen av någon anledning inte visas i en särskild stad kommer köparen att få en DVD av filmen som avses, i utbyte mot biljetten som betalats för.

Köp återbetalas inte.

 

jp
チケット販売について

映画のチケットはプレセールでの販売となります。チケットは入場券の代わりとなります。

何らかの理由で指定会場にて映画が上映されなかった場合には、チケットと引き換えにDVDが提供されます。

購入済みのチケットは、いかなる理由でも返品・返金を受け付けません。

 

ALGEMENE VOORWAARDEN JPJF PROJECTS

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 56575084

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten, diensten waaronder tevens sponsorwerving- en pakketten en crowdfunding met JPJF Projects verder genoemd JPJF. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.LIVINGFORTHEWEEKEND.MX

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door JPJF niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door JPJF is bevestigd.

Artikel 2. TICKETVERKOOP en REFUND
2.1. Tickets voor een film kunnen in de voorverkoop worden aangeboden en afgenomen en gelden als toegangsbewijs voor de desbetreffende film;

2.2. Mocht om welke reden dan ook de vertoning van de film op een bepaalde locatie geen doorgang vinden, dan ontvangt de wederpartij als compensatie één Dvd van de desbetreffende film;

2.3. Het bedrag van de aangekochte tickets wordt niet gerestitueerd.

Artikel 3. CROWDFUNDING
3.1. De wederpartij kan door middel van crowdfunding – tegen een vooraf overeengekomen vergoeding – extra tijd kopen om zo een favoriete acteur / coureur langer de film op te nemen;

3.2. Wederpartij kan aan in lid 1 van dit artikel geen rechten ontlenen. Mocht het doel van crowdfunding niet worden bereikt, dat zal het geïnvesteerde bedrag aan de wederpartij worden geretourneerd.

Artikel 4. AANBIEDING
4.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en de geldigheidsduur daarvan wordt nadrukkelijk bij het aanbod vermeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door JPJF desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

4.2. Alle aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten / diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding mogelijk te maken;
4.3. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden JPJF niet;

4.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. OVEREENKOMSTEN
5.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat JPJF de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van JPJF en deze algemene voorwaarden;
5.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen;

5.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door JPJF bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van levering komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
6.1. JPJF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal JPJF de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de ontwikkelingen;

6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JPJF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

6.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JPJF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JPJF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JPJF zijn verstrekt, heeft JPJF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

6.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JPJF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is JPJF gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING
7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is JPJF dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit JPJF kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens JPJF tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij JPJF niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 8. PRIJZEN
8.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die JPJF in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

8.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is JPJF gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 9. BETALING
9.1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen (bijvoorbeeld bij sponsoring), dan blijken deze uit de factuur;
9.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
9.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is JPJF alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
9.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 10. HERROEPINGSRECHT EN ANNULERING
10.1. Wederpartij heeft – bij aankopen via de web shop – recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen;

10.2. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan JPJF worden aangeboden, dan draagt JPJF zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst;

10.3. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door JPJF ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door JPJF ten gevolge van de annulering geleden schade.

10.4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten;

– Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

– Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

– voor audio- en video opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling verbroken heeft.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1. Alle door JPJF geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van JPJF totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

11.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

11.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht JPJF zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

11.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

11.5. Door JPJF geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

11.6. Voor het geval dat JPJF zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan JPJF of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JPJF zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12. ONDERZOEK, RECLAMES
12.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende overeenkomst te worden gemeld aan JPJF. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. JPJF zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JPJF in staat is adequaat te reageren;

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal JPJF de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal JPJF te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.4. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan

waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van JPJF op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van JPJF;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens JPJF (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van JPJF door derden werkzaamheden aan de opdracht zijn verricht.

Artikel 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING
13.1. JPJF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst JPJF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

13.2. Voorts is JPJF bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JPJF op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien JPJF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

13.4. JPJF behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN en COPYRIGHT
14.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JPJF zich de rechten en bevoegdheden voor die JPJF toekomen op grond van de Auteurswet;

14.2. Het eigendom van door JPJF verstrekte ideeën, concepten

of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij JPJF, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien JPJF aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van JPJF – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is JPJF gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

14.3. JPJF behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

14.4. Al het door JPJF vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van JPJF niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 JPJF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JPJF is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

15.2 JPJF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van JPJF of leidinggevende ondergeschikten;

15.3. Indien JPJF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

15.4. Indien JPJF aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JPJF in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

15.5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

15.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JPJF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan JPJF toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

15.7. JPJF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16. VRIJWARINGEN
16.1. De wederpartij vrijwaart JPJF voor aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

16.2. Indien wederpartij aan JPJF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 18. OVERMACHT
18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JPJF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JPJF niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JPJF worden daaronder begrepen;

18.3. JPJF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JPJF zijn verplichtingen had moeten nakomen;

18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

18.5. Voor zover JPJF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JPJF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 21. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
21.1. De vestigingsplaats van JPJF is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens JPJF moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
21.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JPJF is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
21.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en JPJF gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 22. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
22.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;

22.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

22.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de  totstandkoming van de overeenkomst.

Website door: Gerrits e-commerce